Tài liệu 35 đề hsg tv lớp 5

Thảo luận trong 'Lớp 5' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  139
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  35 ĐỀ HSG TV LỚP 5


  Đề 35

  1.a) Điền từ trẻ hoặc từ già vào chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

  (1) .thì dưỡng cây, thì cây dưỡng

  (2) .được bát canh, được manh áo mới

  (3) trồng na, trồng chuối

  (4) Đi hỏi ., về nhà hỏi .

  (5) Yêu , hay đến nhà, kính . , .để tuổi cho.

  b) Nêu nội dung, ý nghĩa của câu (1) và câu (5)

  2. Đặt câu nói về việc học tập và rèn luyện của em, trong đó có sử dụng trạng ngữ theo yêu cầu dưới đây:

  a) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ nơi chốn

  b) Câu văn có trạng ngữ chỉ nguyên nhân ( hoặc trạng ngữ chỉ mục đích)

  c) Câu văn có trạng ngữ chỉ thời gian và trạng ngữ chỉ phương tiện

  3. S¸ch gi¸o khoa TiÕng viÖt 4 tËp hai (s¸ch cò) cã mét sè bµi häc vÒ ®Þnh ngư. §Þnh ngư lµ nhưng tõ ngư bæ nghÜa cho danh tõ trong c©u. Hãy ®iÒn tõ thÝch hîp lµm ®Þnh ngư vµo chç trèng trong tõng c©u d­íi ®©y, ®Ó c©u v¨n ®­îc hoµn chØnh, sinh ®éng vµ gîi c¶m ( danh tõ ®øng tr­íc tõ ®­îc in ®Ëm):

  a) C¸nh diÒu Êy nh­ nhưng c¸nh chim chao liÖng giưa bÇu trêi

  b) Chó gµ trèng cã bé l«ng ., c¸i mµo ., ®«i m¾t .

  c) VÇng tr¨ng ®ang tõ tõ nh« lªn sau luü tre .

  d) ¸nh tr¨ng ch¶y kh¾p c¶ trªn nhµnh c©y, kÏ l¸, trµn ngËp trªn con ®­êng

  e) C¸nh ®«ng lóa ., dËp dên rong giã ., chóng ®uæi nhau mãi, ®uæi nhau mãi tõ ven lµng ®Õn tÝt t¾p ch©n ®ª.

  g) Nhưng ngän nói ®¸ . nh« lªn nh­ nhưng kim tù th¸p, Èn dÊu trong lßng nhiÒu hang ®éng .  4. Đọc những khổ thơ sau trong bài Ngưỡng cửa của nhà thơ Vũ Quần Phương:

  Nơi này ai cũng quen

  Ngay từ thời tấm bé

  Khi tay bà, tay mẹ

  Con dắt vòng đi men.


  Nơi bố mẹ ngày đêm

  Lúc nào qua cũng vội

  Nơi bạn bè chạy tới

  Thường lúc nào cũng vui.


  Nơi này đã đưa tôi

  Buổi đầu tiên đến lớp

  Nay con đường xa tắp

  Vẫn đang chờ tôi đi.

  Hình ảnh ngưỡng cửa của ngôi nhà trong mỗi khổ thơ trên trên gợi cho em nghĩ đến những điều gì đẹp đẽ và sâu sắc?

  5 . Hãy kể một câu chuyện nói về tình bạn( hoặc tình cảm gia đình, tình nghĩa thầy trò) từng để lại ấn tượng sâu sắc đối với em trong những ngày thơ ấu.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...