Tài liệu Ảnh hưởng của chính sách giá cả tối thiểu

Thảo luận trong 'Kinh Tế Vi Mô' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  139
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1
  I. THÒ TRÖÔØNG TÖÏ DO . 2
  II. SÖÏ CAN THIEÄP CUÛA CHÍNH PHUÛ VAØO THÒ TRÖÔØNG . 3
  1. Giaù saøn thaáp hôn giaù caân baèng . 4
  2. Giaù saøn cao hôn giaù caân baèng 5
  a. Chính phuû khoâng mua haøng dö thöøa 6
  b. Chính phuû mua heát haøng dö thöøa 8
  Caùc ví duï 10
  Baøi taäp 15
  Ñaùnh giaù chính saùch kieåm soaùt giaù cuûa chính phuû . 19
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...