Tài liệu Các Chuyên đề Bồi dưỡng Học sinh giỏi lớp 3

Thảo luận trong 'Lớp 3' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  49
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  Bµi 14 : Mét cöa hµng cã 42 kg xµ phßng , ngµy thø nhÊt b¸n ®­îc 1/7 sè xµ phßng , ngµy thø hai b¸n ®­îc 1/2sè xµ phßng cßn l¹i . hái qua 2 ngµy cña hµng cßn lai bao nhiªu kg xµ phßng .

  Bµi 15: An cã mét sè viªnbi , An cho Dòng 1/5 sè bi , cho B×nh 1/2 sè bi cßn l¹i , cuèi cïng An cßn 6 viªn . Hái lóc ®Çu An cã bao nhiªu viªn bi ?

  Bµi 16 : Cã ba bao ®­êng , bao thø nhÊt cã sè ®­êng b»ng 1/2sè ®­êng cña bao thø hai , NÕu bao thø hai bít ra 17kg th× cã sè ®­êng b»ng 1/3 sè ®­êng cña bao thø ba , bao thø ba cã 45 kg . TÝnh sè ®­êng cña bao thø nhÊt ?

  Bµi 17 : Cã 2 thïng dÇu , thïng thø nhÊt cã 48 lÝt dÇu vµ 1/6 sè dÇu ë thïng thø thø nhÊt thªm 2 lÝt th× b»ng 1/4sè dÇu ë thïng thø hai .Hái thïng thø hai cã bao nhiªu lÝt dÇu ?

  Bµi 18: BiÕt 1/4sè gµ thªm 4 con th× ®­îc 16 con , sè vÞt b»ng 1/3 sè gµ . Hái cã bao nhiªu con VÞt . ?
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...