Thạc Sĩ Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 15/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Huyện Thăng Bình là huyện nằm trung tâm của tỉnh Quảng Nam,
  cơcấu nông nghiệp chiếm tỷlệcao nhất (chiếm 39,9%) trong tổng
  giá trịsản xuất của ngành kinh tếhuyện. Đời sống của nhân dân ở
  khu vực còn nhiều khó khăn, còn phụ thuộc chủ yếu vào nông
  nghiệp. Nhận thức ñược vấn ñề ñó huyện Thăng Bình trong những
  năm qua ñã chú ý tới sựphát triển của ngành nông nghiệp. Mặc dầu,
  nông nghiệp huyện Thăng Bình ñã ñạt ñược tốc ñộ phát triển cao
  nhưng cơ cấu ngành nông nghiệp chưa có sự chuyển biến mạnh,
  ngành nông nghiệp thuần tuý luôn chiếm một tỷtrọng lớn.
  Chính vì vậy, tôi chọn ñềtài: “Chuyển dịch cơcấu nông nghiệp
  huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” ñể nghiên cứu nhằm xác
  ñịnh những nhân tố ảnh hưởng, những hạn chế, tồn tại trong chuyển
  dịch cơ cấu nông nghiệp của huyện thời gian qua ñể từ ñó ñịnh
  hướng và ñưa ra giải pháp ñể ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông
  nghiệp phù hợp với xu hướng chung và ñiều kiện thực tếphát triển
  của huyện.
  2. Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn ñề lý luận về
  chuyển dịch cơcấu nông nghiệp, phân tích thực trạng chuyển dịch cơ
  cấu nông nghiệp huyện Thăng Bình giai ñoạn 2000-2010 và ñềxuất
  một số giải pháp nhằm thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
  huyện Thăng Bình trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn ñề lý luận liên quan ñến
  việc chuyển dịch cơcấu nông nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu:Vềnội dung: Đềtài tập trung nghiên cứu
  một sốnội dung cơbản chuyển dịch cơcấu nông nghiệp. Vềkhông
  gian: trên ñịa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Phạm vi thời
  gian: từnăm 2000 ñến năm 2010.
  4. Phương pháp nghiên cứu: Sửdụng các phương pháp: thu thập số
  liệu, tổng hợp, thống kê mô tả, phân tích, so sánh, ñánh giá.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài:Ý nghĩa khoa học:Hệ
  thống hóa và làm rõ một sốvấn ñềlý luận vềcơcấu nông nghiệp và
  chuyển dịch cơcấu nông nghiệp. Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích, ñánh
  giá trực trạng chuyển dịch cơcấu nông nghiệp huyện Thăng Bình;
  chỉra những thành tựu ñạt ñược cũng nhưnhững tồn tại, hạn chếvà
  nguyên nhân những tồn tại ñó. Từ ñó ñề xuất một số giải pháp
  chuyển dịch cơcấu nông nghiệp huyện Thăng Bình.
  6. Bốcục ñềtài: Ngoài phần mở ñầu, mục lục, danh mục các bảng,
  danh mục các ñồthị, danh mục tài liệu tham khảo, phụlục, luận văn
  bao gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơsởlý luận vềcơcấu ngành và chuyển dịch cơcấu
  ngành nông nghiệp trên ñịa bàn vùng lãnh thổ.
  Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp huyện
  Thăng Bình thời gian qua (2000-2010).
  Chương 3: Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu nông
  nghiệp huyện Thăng Bình.
   
Đang tải...