Luận Văn Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ em nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 28/3/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam ñã trải qua hai thập kỷtăng trưởng kinh tếmạnh mẽ
  và vừa ñạt ñược vịthế“quốc gia có thu nhập trung bình thấp” vào
  năm 2009. Đi cùng với tăng trưởng kinh tếlà tỷlệnghèo giảm mạnh
  trong toàn quốc. Tỷlệgiảm ñói nghèo ñã ñưa Việt Nam vào trong số
  các nước ñứng ñầu vềgiảm ñói nghèo trong thập niên ñầu tiên của
  thếkỷXXI. Việt Nam cũng ñạt ñược chỉsốphát triển con người ở
  mức trung bình mặc dù là một nước rất nghèo. Nằm trong bối cảnh
  chung của cảnước, trong thập niên vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng
  ñã có những bước phát triển vượt bậc. Mức tăng trưởng bình quân
  GDP giai ñoạn giai ñoạn 2001 - 2005 ñạt ởmức 10,3%; 2006 - 2010
  ñạt ởmức 18,66%. Thu nhập bình quân ñầu người (GDP): năm 1995
  là 170 USD, năm 2000 là 192 USD, ñến năm 2005 là 325 USD và
  năm 2010 ñạt 1.228 USD. Tỉnh Quảng Ngãi cần tận dụng các cơhội
  hiện nay ñểphát huy những thành công này, kết cấu hạtầng ñang
  dần ñược cải thiện ñể Quảng Ngãi có thể tập trung vào việc tăng
  cường và nâng cao các dịch vụ xã hội cơ bản và sự tiếp cận của
  người nghèo với các dịch vụ ñó.
  Tuy nhiên, một số khó khăn và thách thức ñã trở nên ngày
  càng rõ nét hơn trong những năm qua. Sựkhác biệt giữa nông thôn
  và thành thị, ñồng bằng và miền núi, giữa các nhóm dân cưtính theo
  hầu hết các chỉtiêu kinh tế ñang tăng trong khi khoảng cách vềcác
  chỉtiêu xã hội vẫn còn lớn. Một vấn ñềngày càng trởnên rõ ràng là
  những cơchếhiện hành nhằm ñảm bảo sựtiếp cận của người nghèo
  với các dịch vụxã hội và mạng lưới an sinh xã hội hoạt ñộng không
  hiệu quả. Hệthống các dịch vụxã hội cơbản và mạng lưới an sinh
  xã hội chính thức còn bỏsót ñối tượng. Chất lượng của các dịch vụ
  xã hội cơbản, trong ñó có giáo dục vẫn còn thấp. Mức ñầu tưcho
  giáo dục tuy ñã tăng ñáng kểnhưng vấn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu
  thực tiễn. Những khó khăn về ñiều kiện tự nhiên và tập quán sinh
  hoạt, ñiều kiện sống với mức thu nhập thấp và không tăng lên trong
  thời gian qua của những hộnghèo trong khi chỉsốgiá sinh hoạt tăng
  cao, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng thành thị và nông thôn,
  ñồng bằng và miền núi cũng là những trởngại lớn ñối với việc tiếp
  cận dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo. Trong một sốtrường hợp, các
  dịch vụxã hội cơbản, trong ñó có giáo dục không ñược ñầu tư ñúng
  mức so với các dịch vụkhông cơbản. Tất cảnhững vấn ñềnêu trên
  ñều cho thấy tỉnh Quảng Ngãi cần phải tăng cường hơn nữa các dịch
  vụxã hội cơbản cho người nghèo cảvềphạm vi ñối tượng và chất
  lượng của các dịch vụ. Có ba vấn ñềtrong việc tiếp cận ñến các giáo
  dục:
  Thứnhất, ñó là sựtiếp cận không ñồng ñều tới dịch vụgiáo
  dục và sự khác nhau ñáng kể về các chỉ số ñánh giá. Phạm vi ñối
  tượng của dịch vụgiáo dục chưa bao trùm hết bộphận cưdân nghèo
  nhất, còn tốc ñộgiảm nghèo ñã có xu hướng chậm lại trong khi bất
  bình ñẳng kinh tế, xã hội gia tăng.
  Thứhai,khảnăng trang trải các chi phí cho dịch vụgiáo dục
  của hộnghèo cho trẻem nghèo còn thấp và thực tế ñang có xu hướng
  giảm xuống. Lý do chính trong lĩnh vực giáo dục là chi phí ñi học
  trực tiếp và gián tiếp càng làm tăng khoảng cách tiếp cận ñến dịch vụ
  giáo dục của trẻem nghèo (ñặc biệt ñối với trung học cơsởhoặc cao
  hơn).
  Thứba,chất lượng của dịch vụgiáo dục thấp, chẳng hạn tỷlệ
  bỏhọc và lưu ban trong trường tiểu học tương ñối cao, trong khi tỷlệ
  nhập học ñã ñược cải thiện ñáng kể. Những ví dụnhưthế ñã cho thấy
  trong nhiều trường hợp chất lượng dịch vụgiáo dục còn ởmức thấp
  và việc cải thiện nó chậm hơn so với việc mởrộng các phạm vi ñối
  tượng.
  Trong bối cảnh nhưvậy thì lại có những thay ñổi kinh tế– xã
  hội nhanh chóng. Việc cải thiện chất lượng của các dịch vụy tếvà
  giáo dục không những nâng cao ñời sống của người dân mà còn tăng
  cường sức cạnh tranh của nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi và có tác
  ñộng ñáng kể ñối với hoạt ñộng kinh tếcủa tỉnh trong tương lai. Xuất
  phát từnhững ñiều này, tôi ñã lựa chọn ñềtài: “Giải pháp tăng cường
  khảnăng tiếp cận dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo tại tỉnh Quảng
  Ngãi”.
  2. Tổng quan các công trình nghiên cứu
  3. Mục tiêu nghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu nhằm ñạt ñược các mục tiêu nhưsau:
  - Khái quát hóa ñược các vấn ñềchung vềnghèo, dịch vụgiáo
  dục cho trẻem nghèo, nội dung, các chỉtiêu ñánh giá và các nhân tố
  tác ñộng ñến khảnăng tiếp cận dịch vụcủa trẻem nghèo.
  - Đánh giá ñầy ñủvềthực trạng nghèo, khảnăng tiếp cận dịch
  vụgiáo dục của trẻem nghèo và các nhân tốtác ñộng ñến khảnăng
  tiếp cận dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo tỉnh Quảng Ngãi.
  - Tổng quan các nhân tốtác ñộng ñến khảnăng tiếp cận dịch
  vụgiáo dục của trẻem nghèo ởtỉnh Quảng Ngãi.
  - Đánh giá tổng quan vềnghèo ñói và khảnăng tiếp cận giáo
  dục cho trẻem nghèo ởtỉnh Quảng Ngãi.
  - Đềxuất các giải pháp khảthi và thiết thực tăng cường khả
  năng tiếp cận dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi
  trong thời gian tới.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Các biểu hiện của khảnăng tiếp cận
  dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi và các nhân
  tốtác ñộng ñến biểu hiện này.
  - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu
  tăng cường khảnăng tiếp cận dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo ở
  các cấp học: mẫu giáo, tiểu học, trung học cơsởvà trung học phổ
  thông ởtỉnh Quảng Ngãi.
  - Phạm vi thời gian: Đềtài nghiên cứu vềkhảnăng tiếp cận
  của trẻem nghèo từ2000.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp tổng hợp và phân tích: Tổng hợp và xửlý các
  sốliệu thống kê ñã ñược công bốvà phân tích thực trạng tiếp cận
  dịch vụgiáo dục của người nghèo trên phạm vi tỉnh Quảng Ngãi.
  - Phương pháp hồi cứu: Trong nghiên cứu có tham khảo và sử
  dụng kết quả ĐTMSHGĐtrong giai ñoạn 2000 - 2010 do Cục Thống
  kê tỉnh thực hiện và kết quả ñiều tra hộnghèo hàng năm do SởLĐ-
  TB và XH và các huyện, thành phốthực hiện; sốliệu của các ñiều tra
  do ngành GD&ĐT và Ban Dân tộc tỉnh tiến hành.
  6. Kết cấu Đềtài
  Ngoài các phần mở ñầu, kết luận và tài liệu, ñềtài bao gồm 3
  chương: Chương 1 nêu một cách ngắn gọn những vấn ñềchung về
  khảnăng tiếp cận dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo, trong ñó tập
  trung phân tích các chỉtiêu thường ñược dùng ñể ño lường khảnăng
  tiếp cận dịch vụgiáo dục của trẻem và các nhân tốtác ñộng ñến các
  chỉtiêu này. Trên cơsở ñó, Chương 2 phân tích khảnăng tiếp cận
  dịch vụgiáo dục của trẻem nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi và phân tích
  các nhân tố ảnh hưởng ñến khảnăng tiếp cận dịch vụgiáo dục của
  trẻ em nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3 tập trung phân tích
  nhằm ñưa ra các giải pháp tăng cường khảnăng tiếp cận dịch vụgiáo
  dục của trẻem nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi.
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀCHUNG VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA TRẺEM NGHÈO .
  Chương 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA TRẺEM NGHÈO TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI.
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ GIÁO DỤC CỦA TRẺEM NGHÈO
  Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
   
Đang tải...