Tài liệu một số bài giảng về môi trường cho học sinh tiểu học

Thảo luận trong 'Lớp 5' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  139
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  NỘI DUNG
  I. MỞ ĐẦU


  1.tính caáp thieát
  2.Giaùo duïc vì phaùt trieån beàn vöõng
  3.Phöông phaùp giaùo duïc
  4. Nhöõng khoù khaên khi thöïc hieän giaùo duïc moâi tröôøng ôû baäc tieåu hoïc .

  II-MỘT SỐ BÀI GIẢNG


  Chöông I Nöôùc
  Chöông II Khoâng khí .
  Chöông III Caùc coâng trình veä sinh coâng coäng
  Chöông VI Beänh giun ñuõa-nguyeân nhaân-taùc haïi-caùch phoøng choáng
  Chöông V Caùch xöû lyù raùc neáp soáng veä sinh nôi coäng ño .
  III-KEÁT LUAÄN
  IV MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH TRÔÏ GIAÛNG .
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...