Luận Văn Nâng cao hiệu quả vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép

Thảo luận trong 'Dân Tộc Học' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  130
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỞ ĐẦU


  1- Tính cấp thiết của đề tài


  Trong những năm qua, lợi dụng chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách phát tán tài liệu phản động, xuyên tạc, bóp méo sự thật về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo, kêu gọi sự can thiệp giúp đỡ từ nước ngoài; tìm mọi cách mua chuộc lôi kéo, dụ dỗ, kích động quần chúng lạc hậu tham gia vào các hoạt động tôn giáo trái phép hòng tập trung lực lượng chống đối chính quyền nhân dân, gây mất ổn định về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Hoạt động truyền đạo Tin lành trái phép diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước, trong đó đặc biệt là khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ mới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, nhất là công tác vận động quần chúng phát huy vai trò của các lực lượng tại chỗ - trong đó có đội ngũ các già làng, trưởng bản.

  Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, vai trò của già làng, trưởng bản rất quan trọng, tiếng nói của họ có sức thuyết phục rất lớn đối với các thành viên trong làng, bản, đôi khi chi phối hầu hết các mặt hoạt động trong đời sống, sinh hoạt của quần chúng nhân dân các dân tộc. Do vậy, muốn làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới được tốt, trước hết phải làm tốt công tác vận động già làng, trưởng bản, phát huy cao nhất vai trò của họ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội góp phần xây dựng các làng, bản luôn ổn định, vững mạnh về chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội tạo nên một thế trận lòng dân có khả năng miễn dịch với âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch - trong đó có hoạt động truyền đạo Tin lành trái phép.

  Nghiên cứu công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới cũng đã có một số đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp độ với cách tiếp cận khác nhau trên một số địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên . Song, vẫn chưa có đề tài nào tập trung nghiên cứu một đối tượng cụ thể của công tác vận động quần chúng là già làng, trưởng bản trong phòng, chống đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: "Nâng cao hiệu quả vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu" có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, trước mắt cũng như lâu dài.

  2- Mục đích nghiên cứu

  Đề xuất một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

  3- Nhiệm vụ nghiên cứu

  - Luận giải làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến công tác vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng.

  - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

  - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

  4- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

  - Đối tượng nghiên cứu:

  Nội dung, phương pháp vận động già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép của Bộ đội Biên phòng.

  - Phạm vi nghiên cứu :

  Công tác vận động quần chúng đối với già làng, trưởng bản tham gia phòng, chống truyền đạo Tin lành trái phép ở khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu từ năm 2000 đến nay.

  5- Phương pháp nghiên cứu

  - Cơ sở phương pháp luận:

  Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo và vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  - Phương pháp nghiên cứu cụ thể:

  Các phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp; khảo sát điều tra; tổng kết thực tiễn; lôgic lịch sử và phương pháp chuyên gia.

  6- Kết cấu luận văn

  Luận văn kết cấu gồm phần mở đầu, 3 chương, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục kèm theo.