Thạc Sĩ Phát triển nguồn nhân lực ở huyện đảo lý sơn, tỉnh quãng ngãi

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 7/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Phát triển nguồn nhân lực tương xứng với yêu cầu ñẩy mạnh
  công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước ñang là vấn ñềtrung tâm, là khâu
  ñột phá và phải ñi trước một bước như Đại hội lần thứ IX của Đảng
  Cộng sản Việt Nam ñã khẳng ñịnh: "Nguồn lực con người, yếu tốcơbản
  ñểphát triển xã hội, tăng trưởng kinh tếnhanh và bền vững – con người
  và nguồn nhân lực là nhân tốquyết ñịnh sựphát triển ñất nước thời kỳ
  công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước”.
  Là một huyện ñảo, Lý Sơn có ñiều kiện thuận lợi ñểphát triển
  các ngành kinh tếbiển như: cảng biển và dịch vụcảng biển, nuôi trồng,
  khai thác và chếbiến hải sản, du lịch biển . ñồng thời nằm ởvịtrí chiến
  lược trên vùng biển của ñất nước, Lý Sơn sẽnhận ñược nhiều hơn sự ñầu
  tưcho phát triển của Trung ương và của tỉnh Quảng Ngãi ñể ñảm bảo
  phát triển kinh tế- xã hội, giữvững an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, tỷ
  trọng lao ñộng trong nông nghiệp của huyện Lý Sơn còn cao, lao ñộng
  thiếu việc làm và không có việc làm còn nhiều, tỷlệqua ñào tạo rất thấp.
  Do vậy, ñào tạo và sửdụng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã
  hội của huyện ñảo Lý Sơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa
  ñang là những vấn ñềcấp bách. Chính sức lôi cuốn thực tiễn ấy của tiềm
  năng chưa ñược ñánh thức, ñã thúc ñẩy tôi chọn ñề tài: “Phát triển
  nguồn nhân lực ởhuyện ñảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”làm luận văn
  cao học kinh tế.
  2. Tình hình nghiên cứu ñềtài
  Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, hội thảo, các bài
  viết ñăng tải trên trên nhiều tạp chí khác nhau như: “Quản lý nguồn nhân
  lực ởViệt Nam,của Phạm Thành Nghị, VũHoàng Ngân; “Những luận
  cứkhoa học của việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng
  kinh tế trọng ñiểm phía Nam” của TS. Trương ThịMinh Sâm, . Các
  công trình nghiên cứu trên ñã có những ñóng góp nhất ñịnh trong việc
  cung cấp lý luận vềphát triển nguồn nhân lực nói chung trên các lĩnh
  vực, các ngành, các vùng của nền sản xuất xã hội trong phạm vi cảnước.
  Song ñối với huyện Lý Sơn chưa có công trình nghiên cúu nào vềphát
  triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tếxã hội. Vì v ậy, tôi
  chọn “Phát triển nguồn nhân lực ởhuyện ñảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”
  làm luận văn cao học kinh tếlà m ột yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa ñặc biệt
  quan trọng.
  3. Mục ñích và nhiệm vụ
  3.1. Mục ñích: Thông qua việc nghiên cứu nguồn nhân lực nói chung và
  nguồn nhân lực huyện Lý Sơn nói riêng, mục ñích của ñềtài là phát triển
  nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện Lý
  Sơn ñến năm 2020.
  3.2. Nhiệm vụ: Hệ thống hóa những vấn ñề cơ bản, cơ sở lý luận về
  nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực, về ñào tạo và sử dụng
  trong quá trình phát triển kinh tếxã hội. Phân tích thực trạng phát triển
  nguồn nhân lực trong quá trình phát triển KT-XH của huyện Lý Sơn, qua
  ñó ñềra những giải pháp nhằm khắc phục các nhược ñiểm trong phát
  triển nguồn nhân lực của huyện Lý Sơn thời gian qua và ñềxuất thêm
  một sốchủtrương mang tính vĩmô ñểphát triển có hiệu quảnguồn nhân
  lực trong thời gian tới.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn ñềlý luận cơbản và
  thực tiễn vềnguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực huyện Lý Sơn
  nói riêng. trong luận văn này chỉ ñi vào những nội dung cơbản vềPhát
  triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện
  Lý Sơn.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu vềPhát
  triển nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện Lý
  Sơn từnăm 2005 ñến 2020 và các giải pháp ñểthực hiện mục tiêu phát triển
  kinh tế- xã hội.
  5. Cơsởlý luận, nguồn tài liệu, phương pháp nghiên cứu
  5.1. Cơsởlý luận: Những nguyên lý của chủnghĩa Mác - Lênin và tư
  tưởng HồChí Minh vềnguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. Các
  văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam vềphát triển giáo dục ñào tạo, phát
  triển nguồn nhân lực. Các nguyên lý của kinh tếchính trịMác - Lênin.
  5
  5.2. Nguồn tài liệu tham khảo: Các tác phẩm kinh ñiển của Karl Marx,
  F.Engels, V.I. Lênin vềnguồn nhân lực; Kinh tếchính trịMác – Lênin,
  các Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tưliệu của Viện chiến
  lược phát triển, BộKếhoạch và Đầu tư, Báo cáo của Ủy ban Nhân dân
  tỉnh Quảng Ngãi.
  5.3. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sửdụng phương pháp luận cơ
  bản, chỉ ñạo xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu là phép biện chứng duy
  vật. Vận dụng phương pháp luận chung; phương pháp cụthểlà logic lịch sử,
  phân tích và tổng hợp so sánh, theo dõi, thống kê, mô hình hóa.
  6. Đóng góp mới của luận văn
  - Hệthống hóa những vấn ñềlý luận cơbản vềphát triển nguồn
  nhân lực nói chung ởViệt Nam, huyện Lý Sơn nói riêng.
  - Bằng các sốliệu chứng minh, luận văn phân tích và làm sáng
  tỏthực trạng phát triển nguồn nhân lực ởhuyện Lý Sơn; qua ñó rút ra
  nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc phát triển nguồn nhân lực
  quan trọng của ñịa phương trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội.
  - Vạch ra quan ñiểm cơbản và giải pháp chủyếu thực hiện mục
  tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện ñến năm 2020.
  - Cung cấp sốliệu thực tếdùng làm tài liệu ñểtriển khai thực
  hiện các nhiệm vụkinh tếxã hội của huyện, nhất là một sốcơquan trong
  tỉnh: SởKếhoạch và Đầu tư, SởNông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
  Sở Công thương, Cục Thống kê, UBND huyện Lý Sơn .
  7. Bốcục: Nội dung chính của ñềtài chia làm 3 chương.
  + Chương 1: Lý luận chung vềphát triển nguồn nhân lực trong
  quá trình phát triển kinh tế- xã hội.
  + Chương 2: Thực trạng vềphát triển nguồn nhân lực của huyện
  đảo Lý Sơn.
  + Chương 3: Mục tiêu và các giải pháp chủyếu phát triển nguồn
  nhân lực của huyện ñảo Lý Sơn từnay ñến năm 2020
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...