Thạc Sĩ Tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy môn toán đại số nâng cao 10 - thpt

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 6/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU Trang 2
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  1.1 Tính th ực ti ễn và phổ dụng của to án học Trang 5
  1.1.1 Tính th ực ti ễn và tính ứng dụng của to án học Trang 5
  1.1.2 Vai trò của to án học trong nhi ều l ĩnh vực của khoa học khác Trang 6
  1.1.3 Lý lu ận và th ực ti ễn trong d ạy học toán tại trường THPT Trang 11
  1.2 Tính th ực ti ễn trong nội dung toán học ph ổ th ông Trang 16
  1.2.1 Mối li ên hệ gi ữa th ực tiễn và to án học Trang 16
  1.2.2 Tình h ình ứng dụng của toán học trong nhà trường phổ th ông Trang 17
  1.2.3 Tăng cường và làm rõ mạch toán ứng dụng và thực hành trong dạy
  học môn toán. Trang 20
  1.3 Các định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn toán Trang 22
  1.3.1 Tóm tắt các định hướng đổi mới PPDH hi ện nay Trang 22
  1.3.2 Phân tích một số định hướng có li ên quan đến đề tài Trang 22
  1.3.3 Định hướng đổi mới PPDH nhằm vận dụng kiến th ức vào th ực
  tiễn thông qua khai thác các bài to án có ứng dụng trong thực tế
  làm cho toán học gần với đời sống xã hội . Trang 23
  Kết luận chung Trang 26
  Chương II
  TĂNG CƯỜNG VẬN DỤNG NHỮNG TRI THỨC ĐÃ HỌC TRONG
  CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ NÂNG CAO LỚP 10 VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TIỄN Trang 27
  2.1 Phương pháp chung để gi ải các bài toán có nội dung thực ti ễn Trang 28
  2.2 Xây dựng hệ th ống các ví dụ và bài to án có nội dung thực ti ễn
  trong dạy học một số chương đại số 10 nâng cao – THPT Trang 30
  2.2.1 Chương 1: M ệnh đề - Tập hợp Trang 30
  2.2.2 Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai Trang 42
  2.2.3 Chương 3: Phương trình và hệ phương trình –
  Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình Trang 50
  Chương 5: Thống kê Trang 82
  Kết luận chung Trang 89
  CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
  3.1 Mục đích, nhiệm vụ thực nghi ệm Trang 90
  3.2 Phương pháp th ực nghi ệm Trang 90
  3.3 Nội dung và tiến trình th ực nghiệm Trang 90
  Kết luận chung Trang 110
  Tài liệu tham khảo Trang 112
   
Đang tải...