Luận Văn Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của công ty TNHH NN một thành viên xuất nhập khẩ

Thảo luận trong 'Kinh Tế Phát Triển' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 6/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : THỊ TRƯỜNG ASEAN VÀ KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU NÔNG
  SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN 3
  1. Đặc trưng của thị trường ASEAN về hàng nông sản . 3
  1.1. Đặc trưng của thị trường ASEAN 3
  1.2. Nhu cầu của thị trường ASEAN về nông sản Việt Nam. 6
  2. Đặc trưng của nông sản Việt Nam . 7
  3. Tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường ASEAN . 9
  4. Lợi thế xuất khẩu nông sản Việt Nam sang các nước ASEAN 14
  5. Các nhân tố tác động đến xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường
  ASEAN . 15
  5.1. Các công cụ, chính sách của Nhà nước trong quản lý xuất khẩu . 15
  5.2. Tác động của nền kinh tế trong nước và ASEAN . 16
  5.3. Quan hệ kinh tế thương mại giữa nước ta và các nước ASEAN . 17
  5.4. Các yếu tố về dân số, văn hoá. . 18
  5.5. Các yếu tố địa lý, sinh thái. 18
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN SANG THỊ
  TRƯỜNG ASEAN CỦA CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN XNK VÀ
  ĐẦU TƯ HÀ NỘI – UNIMEX HANOI NHỮNG NĂM QUA. . 20
  I. Khái quát về công ty TNHH NN một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội –
  UNIMEX HANOI 20
  1. Quá trình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của công ty 20
  1.1. Khái quát lịch sử thành lập của công ty . 20
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn kinh doanh của Công ty 21
  2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty . 22
  3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 24
  3.1.Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu 24
  3.2. Hoạt động sản xuất . 26
  3.3. Công tác tài chính kế toán 26
  3.4.Công tác tổ chức cán bộ - lao động tiền lương 27
  3.5. Công tác đầu tư xây dựng 27
  3.6. Giải quyết công nợ tồn đọng 28
  3.7. Công tác thông tin, quảng bá thương hiệu 28
  3.8. Các mặt công tác khác . 29
  II. Phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản sang thị trường ASEAN của công ty
  TNHH NN một thành viên XNK và đầu tư Hà Nội – UNIMEX HANOI . 31
  1. Phân tích giá trị và tỷ trọng xuất khẩu nông sản sang thị trường . 31
  2. Phân tích cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu của công ty sang ASEAN 35
  3. Phân tích cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu nông sản của công ty sang ASEAN 41
  4. Phương thức xuất khẩu nông sản của công ty UNIMEX HANOI sang thị trường
  ASEAN . 51
  III. Đánh giá tình hình xuất khẩu nông sản của công ty UNIMEX HANOI sang thị
  trường ASEAN 53
  1. Đánh giá về kết quả và hiệu quả của hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty
  sang thị trường ASEAN . 53
  2. Đánh giá về các nghiệp vụ xuất khẩu nông sản của công ty sang thị trường
  ASEAN . 54
  3. Đánh giá về Marketing xuất khẩu . 58
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU NÔNG
  SẢN CỦA CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN XNK VÀ ĐẨU TƯ HÀ
  NỘI – UNIMEX HANOI SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN . 60
  I. Định hướng hoạt động xuất khẩu và xuất khẩu nông sản của công ty UNIMEX
  HANOI sang thị trường ASEAN . 60
  1.1 Định hướng hoạt động xuất khẩu của công ty UNIMEX HANOI sang thị
  trường ASEAN 60
  1.2. Định hướng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty UNIMEX
  HANOI sang thị trường ASEAN . 61
  2. Những đặc trưng mới của thị trường ASEAN ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản
  của công ty UNIMEX HANOI . 62
  3. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản của công ty UNIMEX HANOI
  sang thị trường ASEAN. 63
  3.1. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường . 63
  3.2. Đa dạng hoá mặt hàng, phát huy tất cả các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế 65
  3.3. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và mua hàng . 66
  3.4.Nâng cao chất lượng sản phẩm 68
  3.5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 69
  3.6. Tăng cường đầu tư vào công tác dự trữ, chế biến, bảo quản. 70
  3.7. Nâng cao hơn nữa trình độ cán bộ công nhân viên . 71
  KẾT LUẬN . 73
  Danh mục tài liệu tham khảo
   
Đang tải...