Thạc Sĩ ứng dụng phần mềm powerpoint thiết kế mô hình động dạy học phần di truyền sinh học 9 (trung học cơ s

Thảo luận trong 'Khoa Học Tự Nhiên' bắt đầu bởi Củ Đậu Đậu, 6/4/14.

 1. Củ Đậu Đậu

  Bài viết:
  991
  Được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0$
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn 3
  Mục lục 4
  Danh mục các chữ viết tắt trong luận văn 5
  PHẦN MỞ ĐẦU 6
  Chương 1: Tổng quan tài liệu 11
  1.1. Tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học 11
  1.2. Vai trò của phương tiện trực quan trong dạy học sinh học 19
  1.3. Cấu trúc nội dung và thành phần kiến thức cơ bản của phần di truyền Sinh học 9 23
  1.4. Hiện trạng sử dụng PTDH phần di truyền Sinh học 9 ở trường
  THCS hiện nay 28
  Chương 2: Sử dụng hiệu ứng của PowerPoint thiết kế mô hình
  động dạy học phần di truyền Sinh học 9 30
  2.1. Hiện trạng ứng dụng PowerPoint trong dạy học 30
  2.2. Nguyên tắc thiết kế mô hình động 32
  2.3. Quy trình thiết kế mô hình động 39
  2.4. Sử dụng các mô hình động để thiết kế giáo án dạy học các cơ
  chế và quá trình sinh học phần di truyền Sinh học 9- THCS theo
  hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS 63
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 66
  3.1. Mục đích thực nghiệm 66
  3.2. Phương pháp thực nghiệm 66
  3.3. Kết quả thực nghiệm 67
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHẦN PHỤ LỤC 87
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đã được Đảng, Nhà nước
  và Bộ GD& ĐT đặc biệt chú ý trong những năm gần đây và đã được đề cập
  trong nhiều văn bản có tính pháp lí cao
  Nghị quyêt hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đã chỉ
  rõ: “Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối
  truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước
  áp dụng các phương pháp tiên tiến vào quá trình dạy học, ”[9].
  Báo cáo của Bộ Chính trị tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung
  ương Đảng khoá IX đã đề ra những nhiệm vụ đổi mới từ năm 2001- 2010 trong
  đó có nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo: “Tập trung
  vào việc chỉ đạo đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục theo
  hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, sử dụng công nghệ thông tin tiếp cận với trình
  độ tiên tiến của khu vực và quốc tế”[2].
  Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X
  tiếp tục đề cập và nhấn mạnh về định hướng đổi m ới PP giáo dục: ”Nâng cao
  chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, nội dung,
  phương pháp dạy và học thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, chấn
  hưng nền giáo dục Việt Nam”[10].
  Điều 5 Luật Giáo dục nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 cũng đã ghi
  rõ về yêu cầu nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông, trong đó: ” Phương
  pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người
  học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê
  học tập và ý chí vươn lên”[20].
  Nhằm tăng cường hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử
  dụng công nghệ thông tin làm công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc đổi m ới phương
  pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ngày 30/09/2008, Bộ
  trưởng Bộ GD&ĐT đã có chỉ thị số 55/2008/CT- BGD ĐT về tăng cường giảng
  dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành GD giai đoạn 2008- 2012 [3].
  Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào dạy học đang trở thành xu thế
  tất yếu. Trong đó tin học thực sự trở thành m ột phương tiện hỗ trợ đắc lực cho
  dạy học. Tin học có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ra đời của nhiều lí
  thuyết mới, của nhiều ngành khoa học mới. Do vậy, việc dạy học muốn đạt được
  chất lượng cao cần phải thích ứng được những điều kiện công nghệ mới và tận
  dụng những thành tựu của tin học. Đặc biệt đối với những nước chậ m phát triể n
  như nước ta đây là con đường đi tắt đón đầu nhanh nhất để loại bỏ sự cách biệt
  về GD với những nước phát triển.
   
Đang tải...